$50,000 Exotic Bully ( Brazy ) MultiBullyNaireFemale Exotic Bully Instagram @BrazyTheBully.

source